آهنگ مشهور استاد ناصر مسعودی

چقد جنگلَ خوسی، ملت و َسی، خسته نُبُستی، می‌جان جانانا٬ تَرا گَمَه میرزا کوچک خانا
چقدر در جنگل می‌خوابی به خاطر مردم؟ خسته نشوی ای جان جانانم، با تو‌ام، میرزا کوچک خان!
خدا دانه که من، نتانم خفتن، از ترس دشمن، می دل آویزانا٬ ترا گمه میرزا کوچک خانا
خدا می‌داند که از ترس دشمن خواب نمی‌توانم، دل آویزان و نگرانم، با توام، میرزا کوچک خان!
چِر ِه زوتر نایی، تندتر نایی، تنها بنایی، گیلان ویرانا٬ ترا گمه میرزا کوچک خانا
چرا زودتر نمی‌آیی؟ تندتر نمی‌آیی؟ گیلان ویران را تنها گذاشته‌ای، با توام میرزا کوچک خان!
بیا ای روح روان، تی‌ریشا ‌قربان، بهم نوانان، تی کاس چومانا٬ ترا گمه میرزا کوچک خانا
بیا ای روح و روانم، قربان ریشت، آن چشمان روشن را روی هم نگذار، با توام میرزا کوچک خان!
اَمه رشتی جَغَلان، ایسیم تی‌ فرمان، کُنیم اَمه جان، تی پا جیر قربانا٬ ترا گمه میرزا کوچک خانا
ما بچه‌های رشت، به فرمان تو ایم، جانمان را به پایت قربان می‌کنیم، با توام میرزا کوچک خان!

/ 0 نظر / 10 بازدید