متن مرام‌نامه نهضت‌ جنگل

ماده اول:

1ـ حکومت عامه و قواء عالیه در دست نمایندگان ملت جمع خواهد شد

 

2ـ قواء مجریه در مقابل منتخبین مسئول بوده و تعیین آنها از مختصات نمایندگان متناوب ملت می‌باشد.

 

3ـ کلیه افراد بدون فرق نژاد و مذهب از حقوق مدنیه به‌طورتساوی بهره‌مند خواهند بود.

 

4ـ آزادی تامه افراد انسان در استفاده کامل از قواء طبیعی خود. 5 ـ الغاء کلیه شئون و امتیازات.

ماده دوم ـ حقوق مدنیه

6 ـ مصونیت شخص و مسکن از هر نوع تعرض و حریت اقامت و مسافرت.

 

7ـ آزادی فکر، عقیده، اجتماعات، مطبوعات، کار، کلام، تحصیل.

 

8 ـ هر یک از افراد ملت که به سن شصت‌سالگی برسد، از طرف حکومت حقوق تقاعد خواهد گرفت و در مقابل آن ترویج ادبیات و اصلاح اخلاق جماعت را عهده‌دار خواهد بود.

 

9ـ تساوی زن و مرد در حقوق مدنی و اجتماعی.

 

 

 

 

 

ماده سوم ـ انتخابات:

10ـ انتخابات باید عمومی و متناسب و مساوی و مستقیم باشد.

 

11ـ هریک از افراد هجده ساله حق انتخاب‌کردن و بیست‌و‌چهارساله حق انتخاب‌کردن و انتخاب شدن را دارا هستند.

ماده چهارم ـ اقتصاد:

 

12ـ منافع ثروت از قبیل خالصجات، رودخانه‌ها، مراتع، جنگلها، دریاها، معادن، طرق و شوارع و کارخانجات جزء علاقه عمومی است.

 

13ـ مالکیت اراضی با ملا‌حظه تامین معیشت عمومی تا حدی تصدیق می‌شود که حاصل آن عاید تولیدکننده شود.

 

14ـ ممنوع بودن انحصار و احتکار ارزاق و سرمایه.

 

15ـ تبدیل مالیاتهای غیرمستقیم به مستقیم تدریجا.

ماده پنجم ـ معارف، روحانیت، اوقاف:

 

16ـ تعلیمات ابتدایی برای کلیه اطفال مجانی و اجباری است.

 

17ـ تحصیلات متوسط و عالیه برای اطفالی که استعداد داشته باشند، مجانی و حتمی است. تبصره: محصلین در انتخاب هر فنی از فنون آزادند.

 

18ـ دیانت، چون از عواطف قلبیه است، باید مصون از تعرض باشد.

 

19ـ ضبط و اداره کل اوقاف در دست عامه و تخصیص عواید آنها به مصارف عمومی و امور خیریه و صحیحه و تاسیس کتابخانه‌های عمومی.

 

 

 

ماده ششم ـ قضاوت:

 

20ـ قضاوت باید سریع، ساده و مجانی باشد.

 

21ـ تبدیل تنبیهات به اصول تحذیری.

 

22ـ حبس مقصرین به اعمال شاقه به مدرسه و دارالتربیه اخلاقی تبدیل شود.

ماده هفتم ـ دفاع:

 

23ـ ورزش و مشق نظامی برای مدارس ابتدایی و متوسط اجباری است.

 

24ـ برای تحصیل فنون نظام، مدارس عالیه تاسیس خواهد شد.

 

25ـ در مقابل تهاجمات ضداصول اجتماعی و تجاوزات کشور ثانی، دفاع از وظایف عمومی و اجباری است.

ماده هشتم ـ کار:

 

26ـ ممنوع‌بودن کار و مزدوری برای اطفالی که سنشان به چهارده‌سال نرسیده.

 

27ـ برانداختن اصول بیکاری و مفتخواری به وسیله ایجاد موسسات و تشکیلاتی که تولید کار و شغل می‌نماید.

 

28ـ ایجاد و تکثیر کارخانجات با رعایت حفظ‌الصحه کارگران.

 

29ـ تحدید ساعات کار در شبانه‌روز منتها به هشت ساعت ـ استراحت عمومی و اجباری در هفته یک روز.

 

 

 

 

ماده نهم ـ حفظ الصحه:

 

30ـ تاسیس دارالعجزه و مریضخانه‌های عمومی و مجانی.

 

31ـ رعایت نظافت و حفظ‌الصحه در مجامع و منازل و مطبخ‌ها و کارخانجات و غیره.

 

32ـ انتشار قوانین صحیح در بین عامه. 33ـ جلوگیری از امراض مسریه و مسکرات ـ

 

منع استعمال افیون و سایر مواد مخدره.» (به نقل از: محمدعلی گیلک، تاریخ انقلاب جنگل، رشت،1371، صص529 ـ527)

/ 0 نظر / 39 بازدید